آشنایی با قانون تجارت

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


سرمایه گذاری در بازار سهام 2 (تحلیل‏گری بنیادی)

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-17


سرمایه گذاری در بازار سهام 3 (تحلیل گری تکنیکال)

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : یکشنبه 17-14


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت دوره : 40 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-17