ارزیابی اثربخشی آموزشی

ارزیابی اثربخشی آموزشی پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 96/10/27 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: