واحد اطلاع رسانی و امورمشتریان :
8695(داخلی113/112/111/114/116 /118/121/122/1) 88970149/88964744/88967120/ 88954411/88970145/88970148
واحد شبکه نمایندگی ها :
88970144 (داخلی 131/213)
واحد آموزش مهارتی درون سازمانی :
8695 (داخلی 127/126/128) 88970141 88970142
مسئول واحد آموزش برون سازمانی :
88970143 (داخلی 123)
علمی کاربردی :
8695 (داخلی2) 88966713/ 88955502
فکس :
8695 داخلی 3

تماس با ما