دوره های آموزشی

زبان انگلیسی بازرگانی

بازاریابی

بازرگانی و تجارت بین الملل

بورس و بازار سرمایه

حسابداری و اقتصاد مالی

لجستیک

دوره های مجازی

زبان ترکی استانبولی

کارگاه و سمینار ها

پولی و بانکی

مدیریت