دوره های آموزشی

زبان انگلیسی بازرگانی

بازاریابی و فروش

دیجیتال مارکتینگ

بازرگانی و تجارت بین الملل

بورس و بازار سرمایه

حسابداری و اقتصاد مالی

تولید، لجستیک و زنجیره تامین

دوره های مجازی

زبان ترکی استانبولی

کارگاه و سمینار ها

پولی و بانکی

مدیریت