دوره های آموزشی

زبان انگلیسی بازرگانی

بازاریابی و فروش

حقوق تجارت

صنعت نمایشگاهی

بازرگانی و تجارت بین الملل

اداری و سازمانی

بورس و بازار سرمایه

حسابداری و اقتصاد مالی

مدیریت و سیستم

تولید، لجستیک و زنجیره تامین

دوره های مجازی

زبان های چینی و ترکی استانبولی

کارگاه و سمینار ها

پولی و بانکی