دوره های آموزشی

نام دوره
تفکر سیستمی در سازمان
مهارت های تیم سازی و کار گروهی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت استراتژیک به زبان ساده و کاربردی
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI
نوآوری، خلاقیت وایده پردازی در کسب و کار
سیستم ‏های اطلاعات مدیریت (MIS) و هوشمند سازی کسب و کار
مدیریت عملکرد کارکنان
فنون اداره جلسات
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .