دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner1
Beginner1
Beginner2
Beginner2
Beginner2
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Effective Meetings
Elementary1
Elementary2
Elementary3
Elementary4
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate3
pre-intermediate1
pre-intermediate1
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
Pre-Intermediate4
Upper-Intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate3
upper-intermediate6
Beginner1
Effective Skills for Managers-Presentation
Elementary1
Elementary1
Elementary2
Elementary3
Elementary4
Intermediate1
Intermediate4
pre-intermediate1
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Writing Skills 2
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .