دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner2
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Elementary1
Elementary2
Elementary4
Elementary4
Intermediate1
Intermediate1
pre-intermediate1
pre-intermediate1
pre-intermediate2
Pre-Intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
Beginner1
Beginner1
Beginner1
Beginner2
Effective Presentations
Effective Skills for Managers-Meeting
Effective Socializing
Elementary1
Elementary2
Elementary3
Intermediate4
pre-intermediate1
Pre-Intermediate3
Sales in Competitive Markets
Upper-Intermediate1
Upper-Intermediate2
upper-intermediate4
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .