دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner1
Elementary1
Elementary1
Elementary2
Elementary3
Elementary4
Elementary4
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
Pre-Intermediate1
pre-intermediate2
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate3
Pre-Intermediate4
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate4
upper-intermediate1
upper-intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate3
Advanced4
Advanced5
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Fundamental of Writing
Effective Negotiating
Business Correspondence in Practice
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 1)
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 2)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .