تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (صنعتی، JV، OBM، ODM، OEM)

مدت دوره : 24 ساعت | روز و ساعت : چهارشنبه ها 20-16


سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی

مدت دوره : 8 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16


دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل

مدت دوره : 80 ساعت | روز و ساعت : سه شنبه 20-16 و پنجشنبه 20-16


مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدت دوره : 40 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه ها 20-17


برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : پنجشنبه 13-9