اخبار

برگزاری موفق دوره ها و آزمون ها به صورت مجازی
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ برگزاری موفق آزمون آسانسور به صورت مجازی
متن کامل...

دوره های جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ برگزاری دوره های جامع مهارت های بازرگانی و تجارت بین الملل
متن کامل...

Commercial and legal correspondence
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ برگزاری دوره:
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts

متن کامل...

دوره آشنایی با ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ برگزاری موفق دوره آشنایی با ظرفیت های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
متن کامل...