دوره های آموزشی

نام دوره
Beginner1
Beginner1
Beginner2
Elementary1
Elementary2
Elementary4
Pre-Intermediate1
pre-intermediate2
pre-intermediate2
Pre-Intermediate4
Pre-Intermediate4
Intermediate1
Intermediate1
Intermediate2
Intermediate3
Intermediate3
Intermediate4
(آنلاین) upper-intermediate1
Upper-Intermediate2
Upper-Intermediate3
Upper-Intermediate4
Advanced1
Advanced5
Advanced6
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
Effective Presentations
Effective Negotiating
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 1)
زبان ترکی استانبولی (مقدماتی 2)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .