واحد اطلاع رسانی و امورمشتریان :
8695-(داخلی 111-112-113-114-116-118-121-122)(88964744-88967120-88954411 -88970149-88970148-88970145)
واحد شبکه نمایندگی ها :
88970144(داخلی 213-131)
واحد آموزش مهارتی درون سازمانی :
8695(داخلی126-127-128)-88970141
مسئول واحد آموزش برون سازمانی :
88970143(داخلی123)
علمی کاربردی :
8695-داخلی2(88955502-88966713)
فکس :
8695- داخلی 3

تماس با ما